Menu Close

Vaikų maitinimas

Lopšelyje darželyje vaikų maitinimas organizuojamas vadovaujantis LR sveikatos apsaugos ministro patvirtintu 2011-11-11 įsakymu Nr. V-964 (nauja redakcija 2015-08-27 d. Nr. V-998) maitinimo organizavimo ikimokyklinio ugdymo, bendrojo ugdymo mokyklose ir vaikų socialinės globos įstaigose tvarkos aprašu. Pridedama LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO ĮSAKYMAS 2015-08-27 Nr. V-998

Lopšelyje – darželyje vaikai maitinami kas 3,5 valandas tris kartus per dieną (pusryčiai, pietūs, vakarienė).

Vaikų dienos maitinimo normos mokestis už kiekvieną lankytą ir nelankytą nepateisintą ikimokyklinėse ir priešmokyklinėse grupėse;
•  lopšelio grupės vaikams: pusryčiai – 0,48 Eur, pietūs – 0,85 Eur, vakarienė – 0,48 Eur,
•  darželio ir priešmokyklinės grupių vaikams: pusryčiai – 0,52 Eur, pietūs – 0,98 Eur, vakarienė – 0,52 Eur.

Tėvai (globėjai), raštu pateikę prašymą švietimo įstaigos direktoriui gali:
•  pasirinkti maitinimų skaičių ne trumpiau kaip mėnesiui ir mokėti mokestį pagal tai, kiek valandų per dieną vaikas praleidžia įstaigoje, su sąlyga, kad vaikas bus maitinamas kas 3,5 valandas;
•  atsisakyti maitinimo paslaugų, jeigu vaikas švietimo įstaigoje praleidžia ne ilgiau kaip 4 val. per dieną.

Mokestis skaičiuojamas vadovaujantis Kauno miesto savivaldybės tarybos 2012 m. vasario 23 d. sprendimo Nr. T-83 “Dėl atlyginimo dydžio už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo ugdymo programas, išlaikymą nustatymo ir mokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo” pakeitimu.

Pridedama:

mokescio tvarkos aprasas (pakeitimas- nuo 2016-04-01)

mokescio tvarkos aprasas (pakeitimas-2016)

 

PENKIOLIKOS DIENŲ MENIU

parengtas vadovaujantis:

  • LR sveikatos apsaugos ministro 2011 m. lapkričio 11 d. įsakymo Nr. V-964 „Dėl maitinimo organizavimo ikimokyklinio ugdymo, bendrojo ugdymo mokyklose ir vaikų socialinės globos įstaigose tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2011, Nr.140-6573) 44.2 punktu; (nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.3B14F18E2B3C)
  • LR sveikatos apsaugos ministro 2014 m. liepos 4 d. įsakimu Nr. V-769 “DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 2011 M. LAPKRIČIO 11 D. ĮSAKYMO NR. V-964 „DĖL MAITINIMO ORGANIZAVIMO IKIMOKYKLINIO UGDYMO, BENDROJO UGDYMO MOKYKLOSE IR VAIKŲ SOCIALINĖS GLOBOS ĮSTAIGOSE TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO” (nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/8bc68c8008b711e4adf3c8c5d7681e73 )
  • LR sveikatos apsaugos ministro 2015 m. rugpjūčio 27 d. įsakymu Nr. V-998 “DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 2011 M. LAPKRIČIO 11 D. ĮSAKYMO NR. V-964 „DĖL MAITINIMO ORGANIZAVIMO IKIMOKYKLINIO UGDYMO, BENDROJO UGDYMO MOKYKLOSE IR VAIKŲ SOCIALINĖS GLOBOS ĮSTAIGOSE TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO”. (Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/bdc0a5b04d5b11e5b0f2b883009b2d06
  • Parengtais perspektyviniais valgiaraščiais, skirtais organizuoti maitinimą ikimokyklinio ir bendrojo ugdymo mokyklose ir LR sveikatos apsaugos ministerijos pritartais 2012-08-01 Nr. (11.9-193)10-6443 „Dėl perspektyvinių valgiaraščių ikimokyklinio ir bendrojo ugdymo mokykloms“.
  • LR sveikatos apsaugos ministro 2018 m. balandžio 10 d. įsakymu Nr. V-394 “DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 2011 M. LAPKRIČIO 11 D. ĮSAKYMO NR. V-964 „DĖL MAITINIMO ORGANIZAVIMO IKIMOKYKLINIO UGDYMO, BENDROJO UGDYMO MOKYKLOSE IR VAIKŲ SOCIALINĖS GLOBOS ĮSTAIGOSE TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO. (Nuoroda  https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/a8d14e5046e311e8ade598b2394a491d)

 

15 DIENŲ VALGIARAŠČIAI

Atnaujinta 2021-03-31 d.

1 – 3 metų vaikams   Valgiaraštis Kauno Žaliakalnio lopšelis-darželis (1-3metų)

4 – 7 metų vaikams   Valgiaraštis Kauno Žaliakalnio lopšelis-darželis (4-7metų)

 

 

 

 

Skip to content