Menu Close

Vaikų priėmimas į įstaigą

Vadovaujantis 2016 m. kovo 15 d. Kauno miesto tarybos sprendimu Nr. T-112 „Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2008 m. birželio 27 d. sprendimo Nr. T-331 „Dėl centralizuoto vaikų priėmimo į Kauno miesto savivaldybės įsteigtų biudžetinių švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes tvarkos“ pakeitimo“:

Sudarant priimamų vaikų sąrašus:
Laikomasi eiliškumo pagal tėvų (globėjų) prašymo registravimo Savivaldybės duomenų bazėje datą ir laiką principo, taip pat šių principų:
Pirmenybė teikiama šiems vaikams:
1. vaikams, kurių brolis ar sesuo lanko tą pačią švietimo įstaigą;
2. rotuojamų (perkeliamų) karių vaikams, pasiūlytiems Savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus;
3. įvaikintiems 1,5-6 metų vaikams;
4. vaikams, pasiūlytiems Savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriaus;
5. vaikams, kuriems nustatytas neįgalumas ar žymūs vystymosi sutrikimai (sutrikęs intelektas, autizmas, aklumas ar silpnaregystė iki 0,3, kurtumas ar neprigirdimumas 41 dB, cerebrinis paralyžius ar kitas labai žymus judesio ir padėties sutrikimas) (Pateikiama Pedagoginės psichologinės tarnybos rekomendacija ar gydytojų konsultacinės komisijos išvada);
6. vaikams iš socialiai remtinų šeimų;
7. vaikams iš šeimų, auginančių tris ir daugiau vaikų.

Pirmiausia į eilę įtraukiami vaikai, turintys pirmenybę, nurodytą 1 ir 2 punkte. Toliau eilė sudaroma taip: į eilę įtraukiama po vieną vaiką, turintį pirmenybę 3-7 punktuose, ir vaiką, neturintį pirmenybės. Toliau eilės sudarymas kartojamas tokia pačia tvarka.

Tėvai (globėjai), pageidaujantys pasinaudoti vaiko pirmumo teise pagal 3-7 punktus, prašymus turi pateikti iki einamųjų metų, kuriais tvirtinamas priimamų vaikų sąrašas, kovo 1 d.
 

Priimamų vaikų sąrašus sudaro švietimo įstaigos duomenų bazės tvarkytojas iki kiekvienų metų birželio 1 dienos. Jei bus laisvų vietų, šie sąrašai galės būti papildomi visus metus.

Internetinėje svetainėje http://www.kaunas.lt/svietimas/darzeliai/ galima rasti informaciją: informaciją tėvams, statistinę informaciją, informaciją apie įstaigas, informaciją apie laisvas vietas.

 

 

 

 

 

 

Dėl vaikų registracijos kreiptis į direktoriaus pavaduotoją ugdymui 
Almą Žilinskienę arba raštvedę Jolantą Zacharkienę

Darbo laikas:

Savaitės dienos
Darbo laikas
Pirmadienis 9.00-12.00 13.00-16.00
Antradienis 9.00-12.00 13.00-16.00
Trečiadienis 9.00-12.00 13.00-16.00
Ketvirtadienis 9.00-12.00 13.00-16.00
Penktadienis 9.00-12.00 13.00-16.00
Švenčių dienų išvakarėse darbo dienos darbo trukmė sutrumpinama viena valanda (pagal LR DK 153 str. 1p.)
Pasiteiravimui telefonu: 8 37 334 518

 

 

VAIKŲ ATVEDIMO Į KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS ĮSTEIGTŲ BIUDŽETINIŲ ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ IKIMOKYKLINES IR PRIEŠMOKYKLINES GRUPES IR IŠLEIDIMO IŠ JŲ TVARKOS APRAŠAS vaiku_atvedimo_ir_isleidimo_tvarka

 

 

 

 

 

 

Teisiniai dokumentai reglamentuojantys ikimokyklinio ugdymo organizavimo tvarką:

                           1.  LR valstybinė švietimo strategija (2013-2022 m.) www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=b1fb6cc089d911e397b5c02d3197f382

2.    Ikimokyklinio ugdymo metodinės rekomendacijos – www.smm.lt/uploads/documents/tevams_ugdymo_planai/knyga%20-%20rekomendacijos.pdf

3.    Ikimokyklinio amžiaus vaikų pasiekimų aprašas www.smm.lt/uploads/documents/Pedagogams/ikimok_pasiekimu_aprasas.pdf

4.     Vaikų žaidimo aikštelių higienos normos (įsigalioja 2016 m. lapkričio 1 d.) www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/09eb8720823b11e5b7eba10a9b5a9c5f

 

Priešmokyklinio ugdymo organizavimo tvarka 
     • Vadovaujantis LR švietimo įstatymu, nuo 2016-09-01 d. visiems vaikams, kuriems tais kalendoriniais metais sueina 6 metai, privalo būti ugdomi pagal priešmokyklinio ugdymo programą.
     • Tėvų prašymu, kartu pateikiant Pedagoginės psichologinės tarnybos išvadas-rekomendacijas apie vaiko brandumo mokytis pagal priešmokyklinio ugdymo programą, priešmokyklinis ugdymas gali būti teikiamas vaikams, kuriems kalendoriniais metais sueina  5 metai.; (Pedagoginė psichologinė tarnyba. Mickevičiaus g. 54, tel8 37 424881; 8 37 423284; internetinis adresashttp://www.kppt.lm.lt )
     • Priešmokyklinis ugdymas nėra teikiamas jaunesniam nei 5 metų vaikui ir vaikui, kuriam tais kalendoriniais metais sueina 7 metai; 
     • Priešmokyklinio ugdymo trukmė – vieneri metai; 
     • Tėvams (globėjams), pasirašius mokymo sutartį, vaikui priešmokyklinės grupės lankymas yra privalomas. 

Teisiniai dokumentai reglamentuojantys priešmokyklinio ugdymo organizavimo tvarką:

1.       LR švietimo įstatymo pakeitimai dėl privalomo priešmokyklinio ugdymo įteisinimo (2016 m.) www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/edee33a0b48111e598c4c7724bda031b

                  2.       Priešmokyklinio ugdymo bendroji programa (2014 m.) www.smm.lt/uploads/documents/Prie%C5%A1mokyklinio%20ugdymo%20bendroji%20programa(3).pdf

                  3.       Priešmokyklinio ugdymo tvarkos aprašas (2016 m.) www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/b707c8205d3111e69415b10fee72c487

                  4.     Vaiko brandumas (2016 m.)www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.FEC49A734202/prFbxydboW

 

 

Vaikų skaičius grupėse

  Vaikų skaičius grupėse nustatomas vadovaujantis Lietuvos higienos norma HN 75:2016 https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.371081/sCrEzdFTNC, atsižvelgiant į grupės tipą:
Lopšelio grupėje – 15 vaikų
Darželio grupėje – 20 vaikų
Priešmokyklinėje grupėje – 20 vaikų.

Kauno Žaliakalnio lopšelyje-darželyje vietų skaičius 

Kauno miesto savivaldybės administracijos švietimo skyriaus vedėjo įsakymas 2017-05-26 d. Nr. 35-387 "Dėl vietų skaičiaus Kauno miesto savivaldybės biudžetinių švietimo įstaigų ikimokyklinėse ir priešmokyklinėse grupėse 2017-2018 mokslo metais"

1. Nustatyta – 114 vietų;

2. Leista padidinti – 4 vietomis.

Numatomas  vaikų skaičius 
2018-2019 m.m. planuojame priimti 20 vaikų:

  •     5 vaikus į darželio grupę (gim. 2015 m.)
  •      15 vaikų į lopšelio grupę (gim. 2016 m.)

Laisvos vietos grupėse

Grupės

Laisvos vietos

Priešmokyklinė grupė „Žvaigždelės“

0

Darželio grupė „Žiburėliai“

0

Lopšelio grupė „Mažieji talentai“

0

Darželio grupė „Žiedeliai“

0

Darželio grupė „Vaivorykštė“

0

Darželio grupė „Spindulėliai“

0

Apie laisvas vietas galite rasti adresu http://www.kaunas.lt/svietimas/darzeliai/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tėvų apeliavimo teisės

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     • Tėvai (globėjai) gali pateikti motyvuotą apeliaciją įstaigos direktoriui raštu, užregistruojant įstaigos raštinėje.
     • Tėvų (globėjų) apeliacija išnagrinėjama ir atsakymas raštu pateikiamas per 14 kalendorinių dienų.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skip to content