Menu Close

Teisės aktai

LR švietimo įstatymo pakeitimai dėl privalomo priešmokyklinio ugdymo įteisinimo (2016 m.) – www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/edee33a0b48111e598c4c7724bda031b

Priešmokyklinio ugdymo bendroji programa (2014 m.) – www.smm.lt/uploads/documents/Prie%C5%A1mokyklinio%20ugdymo%20bendroji%20programa(3).pdf

Priešmokyklinio ugdymo tvarkos aprašas (2016 m.) – www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/b707c8205d3111e69415b10fee72c487

LR higienos normos (2016 m. suvestinė) – https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.371081/sCrEzdFTNC

LR valstybinė švietimo strategija (2013-2022 m.) – www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=b1fb6cc089d911e397b5c02d3197f382

Ikimokyklinio ugdymo metodinės rekomendacijos – www.smm.lt/uploads/documents/tevams_ugdymo_planai/knyga%20-%20rekomendacijos.pdf

Ikimokyklinio amžiaus vaikų pasiekimų aprašas – www.smm.lt/uploads/documents/Pedagogams/ikimok_pasiekimu_aprasas.pdf

Vaikų žaidimo aikštelių higienos normos (įsigalioja 2016 m. lapkričio 1 d.) – www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/09eb8720823b11e5b7eba10a9b5a9c5f

Vaiko brandumas (2016 m.) – www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.FEC49A734202/prFbxydboW

Kauno miesto savivaldybės administracijos informacija tėvams – https://www.kaunas.lt/svietimas/informacija-tevams/

Centralizuoto vaikų priėmimo į Kauno miesto savivaldybės įsteigtų biudžetinių švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes tvarkos aprašas – https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/SAV.503438/asr

Atlyginimo už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programas, išlaikymą nustatymo ir mokėjimo tvarkos aprašas – https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/99d5ab10efef11e99681cd81dcdca52c/asr

Vaikų maitinimo organizavimo, Kauno miesto savivaldybės ugdymo įstaigose, vykdančiose ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, tvarkos aprašas – 2023-09-29-V-Del-Maitinimo-oragnizavimo-apraso-patvirtinimo-1

Dėl maitinimo paslaugų teikimo Kauno miesto savivaldybės įsteigtų ikimokyklinėse ir priešmokyklinėse grupėse – Sprendimas_dėl maitinimo paslaugų_T-327 suvestinė redakcija nuo 2022-09-01

Kauno miesto savivaldybės tarybos 2019-06-18 sprendimas Nr. T-289 „Socialinės paramos mokiniams skyrimo ir teikimo tvarkos aprašas“ – https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/bec228b0928211e9ae2e9d61b1f977b3/asr

Vaikų atvedimo į Kauno miesto savivaldybės įsteigtų biudžetinių švietimo įstaigų ikimokyklines ir priešmokyklines grupes ir išleidimo iš jų tvarkos aprašas, patvirtintas Kauno miesto savivaldybės tarybos 2012 m. spalio 25 d. sprendimu Nr. T-543 (reglamentuota vaikų atvedimo į ikimokyklinę grupę ir išleidimo iš jos tvarka) –  Aprašas_Vaikų_atvedimas_paėmimas_201210_T543

 

Skip to content