Menu Close

Privatumo politika

KAUNO ŽALIAKALNIO LOPŠELIO-DARŽELIO PRIVATUMO POLITIKA

I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Kauno Žaliakalnio lopšelio-darželio (toliau-lopšelis-darželis) privatumo politikoje pateikiama informacija apie pagrindinius asmens duomenų tvarkymo, asmens teisių įgyvendinimo principus ir

tvarką naudojantis lopšelio-darželio interneto svetaine www.kaunozaliakalniold.lt (toliau –interneto svetainė).
2. Naudodamiesi interneto svetaine, pateikdami savo duomenis, siųsdami ar kitu būdu pateikdami lopšeliui-darželiui informaciją apie save, tęsdami naršymą svetainėje asmenys patvirtina, kad yra susipažinę su šia lopšelio-darželio privatumo politika, supranta jos nuostatas ir sutinka jų laikytis.
3. Tvarkydamas asmens duomenis lopšelis-darželis laikosi 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES)2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens
duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (toliauReglamentas), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo (toliau-ADTĄĮ) ir kitų taikomų teisės aktų, reglamentuojančių asmens duomenų apsaugą.

II SKYRIUS
RENKAMI ASMENS DUOMENYS IR JŲ TVARKYMO TIKSLAI

4. Lopšelis-darželis gauna ir saugo informaciją, kuri pateikiama interneto svetainėje joje lankantis:
4.1. apsilankymus interneto svetainėje, informaciją apie naudojamą naršyklę. Šie duomenys tvarkomi siekiant rinkti, saugoti ir stebėti informaciją statistikos tikslais ar interneto svetainės funkcijoms vykdyti (slapukų naudojimas);
5. Asmeniniai duomenys, pateikti interneto svetainėje, naudojami tikslams, nurodytiems šioje privatumo politikoje.

III SKYRIUS
SLAPUKAI

6. Lopšelis-darželis savo internetinėje svetainėje naudoja slapukus – nedideles teksto rinkmenas, kurias svetainė išsaugo vartotojo kompiuteryje arba judriojo ryšio įrenginyje. Slapukai naudojami tik siekiant užtikrinti interneto svetainės funkcijų prieinamumą, jas patobulinti arba sudaryti vartotojams geresnes galimybes naršyti.
7. Visada galima kontroliuoti ir (arba) ištrinti slapukus. Vartotojas gali ištrinti visus savo kompiuteryje jau esančius slapukus, o daugumą naršyklių nustatyti taip, kad slapukai nebūtų įrašomi
vartotojo įrenginyje. Tačiau tokiu atveju gali reikėti rankiniu būdu pakeisti kai kurias parinktis kaskart lankantis interneto svetainėje, o kai kurios svetainės funkcijos gali neveikti.

IV SKYRIUS
PRINCIPAI, KURIAIS VADOVAUJAMASI TVARKANT LANKYTOJŲ DUOMENIS

8. Asmens duomenys tvarkomi vadovaujantis šiais principais:
8.1. asmens duomenys renkami apibrėžtais ir teisėtais tikslais ir toliau negali būti tvarkomi tikslais, nesuderinamais su nustatytaisiais prieš renkant asmens duomenis;
8.2. asmens duomenys renkami apibrėžtais ir teisėtais tikslais ir toliau negali būti tvarkomi tikslais, nesuderinamais su nustatytaisiais prieš renkant asmens duomenis;
8.3.asmens duomenys tvarkomi tiksliai, sąžiningai ir teisėtai;
8.4. asmens duomenys turi būti tikslūs ir, jei reikia dėl asmens duomenų tvarkymo, nuolat atnaujinami; netikslūs ar neišsamūs duomenys turi būti ištaisyti, papildyti, sunaikinti arba sustabdytas
jų tvarkymas;
8.5. renkant ir tvarkant asmens duomenis laikomasi tikslingumo ir proporcingumo principų, nekaupiami ir netvarkomi pertekliniai duomenys;
8.6. asmens duomenys saugomi tokia forma, kad duomenų subjekto tapatybę būtų galima nustatyti ne ilgiau, negu to reikia tiems tikslams, dėl kurių šie duomenys buvo surinkti ir tvarkomi;
8.7.asmens duomenys tvarkomi tokiu būdu, kad taikant atitinkamas technines, fizines ar organizacines priemones būtų užtikrintas tinkamas asmens duomenų saugumas, įskaitant apsaugą nuo
duomenų tvarkymo be leidimo arba neteisėto duomenų tvarkymo ir nuo netyčinio praradimo, sunaikinimo ar sugadinimo (vientisumo ir konfidencialumo principas);
8.8. asmens duomenys tvarkomi pagal Reglamento, ADTAĮ ir kituose atitinkamą veiklą reglamentuojančiuose įstatymuose nustatytus aiškius ir skaidrius asmens duomenų tvarkymo
reikalavimus.

V SKYRIUS
DUOMENŲ SUBJEKTO TEISĖS IR ĮGYVENDINIMO TVARKA

9. Duomenų subjektas turi teisę:
9.1. susipažinti su savo asmens duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi (teisė susipažinti);
9.2. reikalauti ištaisyti, arba, atsižvelgiant į asmens duomenų tvarkymo tikslus, papildyti neišsamius duomenis (teisė ištaisyti);
9.3. reikalauti savo duomenis sunaikinti arba sustabdyti savo duomenų tvarkymo veiksmus (išskyrus saugojimą) (teisė sunaikinti ir teisė būti pamirštam);
9.4. reikalauti, kad asmens duomenų valdytojas apribotų duomenų tvarkymą (teisė apriboti);
9.5. į duomenų perkėlimą (teisė perkelti);
9.6. nesutikti su asmens duomenų tvarkymu tiesioginės rinkodaros tikslais;
9.7. atšaukti duotus sutikimus dėl asmens duomenų tvarkymo tais tikslais, kuriais sutikimai buvo pateikti;
9.8. pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai.
10. Dėl savo teisių įgyvendinimo duomenų subjektas gali kreiptis į lopšelį-darželį raštu, valstybine kalba elektroniniu paštu adresu info@kaunozaliakalniold.lt, įteikiant prašymą asmeniškai arba paštu adresu Savanorių pr. 179c, LT-50177 Kaunas.
11. Su prašymų duomenų subjektas turi pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.
12. Prašymas įgyvendinti duomenų subjekto teises turi būti įskaitomas, pasirašytas, jame turi būti nurodyti duomenų subjekto vardas, pavardė, kontaktiniai duomenys ryšiui palaikyti ar kuriais
pageidaujama gauti atsakymą.
13. Savo teises duomenų subjektas gali įgyvendinti ir per savo atstovą. Tokiu atveju duomenų subjekto atstovas prašyme turi nurodyti savo vardą, pavardę, kontaktinius duomenis ryšiui palaikyti,
kuriais asmens atstovas pageidauja gauti atsakymą, taip pat atstovaujamo asmens vardą, pavardę, gimimo datą, ir duomenis, reikalingus duomenų subjekto identifikavimui, bei apteikti atstovavimą patvirtinantį dokumentą ar jo kopiją.
14. Gavęs duomenų subjekto prašymą, lopšelis-darželis ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo prašymo gavimo, duomenų subjektui pateiks informaciją apie tai, kokių veiksmų buvo imtasi pagal gautą prašymą. Jeigu bus vėluojama pateikti informaciją per nurodytą terminą, duomenų subjektas bus informuotas apie tai, nurodant vėlavimo priežastis, per kiek laiko informacija bus pateikta ir apie galimybę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai.
15. Lopšelis-darželis gali atsisakyti tenkinti prašymą motyvuotu atsakymu, kai nustatomos Reglamente ir kituose duomenų apsaugą reglamentuojančiuose teisės aktuose nurodytos aplinkybės.

VI SKYRIUS
INFORMACIJOS ATSKLEIDIMAS TREČIOSIOMS ŠALIMS

16. Lopšelis-darželis neperduoda jokių duomenų subjekto duomenų trečiosioms šalims, nebent yra gautas duomenų subjekto sutikimas atskleisti asmens duomenis, arba duomenis perduoti įpareigoja teisės aktai.
17. Lopšelis-darželis turi teisę pasitelkti partnerius, kurie padeda administruoti interneto svetainę, ar duomenų tvarkytojus, kurie tvarko asmens duomenis. Lopšelis-darželis pasitelkia tik tuos duomenų tvarkytojus, kurie užtikrina, kad duomenų tvarkymas atitinka Reglamento ir kitų teisės aktų reikalavimus ir užtikrina duomenų subjektų teisių apsaugą.

VII SKYRIUS
KITŲ SVETAINIŲ NUORODOS

18. Lopšelio-darželio interneto svetainėje gali būti pateiktos nuorodos į trečiųjų šalių interneto svetaines, į teisės aktus, taip pat nuorodos į socialinius tinklus, gali būti pateikta iš kitų svetainių
įkelto turinio (pavyzdžiui, nuotraukų, teksto ir pan.). Trečiųjų šalių svetainėms, kurių nuorodos pateikiamos lopšelio-darželio interneto svetainėje, yra taikomos šių svetainių privatumo politikos.
Lopšelis-darželis neprisiima atsakomybės pagal tokių svetainių ar trečiųjų šalių privatumo politikas.

VIII SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

19. Lopšelis-darželis turi teisę atlikti Privatumo politikos papildymus ar pakeitimus, patalpindama juos interneto svetainėje.
20. Ši lopšelio-darželio privatumo politika ir jos vėlesni pakeitimai taikomi nuo jų paskelbimo interneto svetainėje dienos.
21. Turimi klausimai dėl šios Privatumo politikos pateikiami elektroniniu paštu adresu info@kaunozaliakalniold.lt arba paštu adresu Savanorių pr. 179c, LT-50177 Kaunas.

 

SLAPUKŲ PRANEŠIMAS

Šiame pranešime informuojame Jus apie šioje svetainėje naudojamas technologijas, kurios padeda užtikrinti tinkamą svetainės veikimą arba stebi ir analizuoja svetainės lankytojų elgseną naršymo metu.

KAS YRA SLAPUKAI?

Slapukas (angl., cookie) yra nedidelė teksto rinkmena, kurį svetainė Jums joje lankantis siunčia į Jūsų tinklo naršyklę ir išsaugo Jūsų naudojamame įrenginyje. Dėl to svetainė slapuko nuostatose nurodytą laikotarpį „atsiminti“ Jūsų veiksmus ir parinktis (pvz., registracijos vardą, kalbą, šrifto dydį ir kitas rodymo parinktis), kad Jums nereikėtų jų iš naujo įvedinėti kaskart apsilankant svetainėje.

Svetainės naudoja nuosavus ir/arba trečiųjų šalių slapukus. Pagal atliekamą funkciją slapukai skirstomi į:

 • Būtinuosius slapukus. Šiais slapukais aktyvinamos pagrindinės svetainės naršymo ar prieigos funkcijos. Be šių slapukų svetainė tinkamai neveiks.
 • Funkcinius arba techninius slapukus. Dėl šių slapukų svetainė įsimena informaciją, nuo kurios priklauso jos veikimas ir išvaizda, pavyzdžiui, lankytojo pasirinkta kalba arba regionas, kuriame jis yra.
 • Statistikos arba analitinius slapukus, kurie renka anoniminę informacija ir teikia jos ataskaitas, iš kurių svetainės valdytojas gali sužinoti kaip lankytojai naudojasi svetaine.
 • Rinkodaros arba reklaminius slapukus. Jie naudojami lankytojams sekti daugelyje svetainių tam, kad būtų galima pateikti jiems pritaikytus reklaminius skelbimus. Jie taip pat riboja rodomų reklamų skaičių ir padeda įvertinti reklaminių kampanijų efektyvumą. Tai dažniausiai trečiųjų šalių reklamuotojų slapukai.

Pagal galiojimo trukmę slapukai skirstomi į seanso ir ilgalaikius slapukus.

Pagal slapuko sukūrimo vietą jie būna dviejų tipų:

 • Pirmųjų šalių arba nuosavi slapukai – kuriami svetainėje, kurioje lankotės;
 • Trečiųjų šalių slapukai – kuriami kitų svetainių. Šioms svetainėms priklauso tam tikras svetainėje, kurioje lankotės, rodomas turinys, pvz., skelbimai ar vaizdai.

Sekliai (angl., trackers) ir bei skaitmeniniai identifikatoriai (angl., digital fingerprinting) – tai sudėtingesnės technologijos, kurios veikia be slapukų (failų patalpinamų vartotojo įrenginyje). Pavyzdžiui, kai tinklapyje naudojami tracking pixels / tags, kiekvieną kartą vartotojui priėjus prie konkretaus tinklapio elemento, užkraunamas 1 pikselio dydžio „paveikslėlis“  – taip serveris sužino, jog konkretus vartotojas su konkrečiu IP adresu buvo tame tinklapio elemente, ir ši informacija išsaugoma serveryje. Jei vartotojas nesutinka su asmens duomenų rinkimu, tokie tinklapio elementai išjungiami iš karto. Skaitmeniniai identifikatoriai yra ypač tikslūs, sugeneruoti pagal vartotojo išmanųjį įrenginį, o unikalūs ID leidžia bet kada vėliau atpažinti, kad lankosi tas pats vartotojas.

Švyturėliai (angl., web beacons), uXDT arba Ultrasonic tracking technologija veikia taip, jog lankantis tinklapyje, kompiuteris generuoja ultragarso signalą negirdimą žmonėms, bet priimamą kitų išmaniųjų įrenginių, kuriuose tuo pat metu veikia tam tikra programėlė, signalą. Norint naudoti šią technologiją būtina atlikti poveikio duomenų apsaugai vertinimą.

KAIP NAUDOJAME SLAPUKUS?

Mes slapukus naudojame tam, kad:

 • svetainė galėtų Jus atpažinti ir prisiminti Jūsų nustatymus ir parinktis;
 • analizuodami Jūsų veiksmus svetainėje galėtume pastoviai gerinti jos veikimą.

Mes nenaudojame slapukų Jūsų tapatybei nustatyti. Mūsų svetainės slapukai nenaudojami jokiais kitais nei čia aprašytieji tikslais.

KOKIUS SLAPUKUS NAUDOJAME?

Svetainėje mes naudojame šiuos slapukus:

PAVADINIMAS SLAPUKO KATEGORIJA APRAŠYMAS GALIOJIMAS
COOKIE_NOTICE_ACCEPTED BŪTINASIS SLAPUKAS SLAPUKAS LEIDŽIANTIS IŠSAUGOTI SUTIKIMĄ/NESUTIKIMĄ SU SLAPUKŲ POLITIKA 1 MĖNESĮ
PHPSESSID BŪTINASIS SLAPUKAS SESIJOS ID SLAPUKAS, NAUDOJAMAS PUSLAPIO FUNKCIONALUMUI UŽTIKRINTI (PVZ., GRĮŽIMAS ATGAL Į PASKUTINĘ SĄRAŠO VIETĄ) IKI PUSLAPIO UŽDARYMO
OGPC FUNKCINIS SLAPUKAS GOOGLE MAPS FUNKCIONAVIMAS 2 MĖNESIUS
VISITOR_INFO1_LIVE FUNKCINIS SLAPUKAS SLAPUKAS LEIDŽIANTIS ĮTRAUKTI YOUTUBE VIDEO ĮRAŠUS 1 METUS
YSC FUNKCINIS SLAPUKAS SLAPUKAS LEIDŽIANTIS ĮTRAUKTI YOUTUBE VIDEO ĮRAŠUS IKI PUSLAPIO UŽDARYMO
1P_JAR ANALITINIS SLAPUKAS SLAPUKAS NAUDOJAMAS RINKTI SVETAINĖS STATISTIKAS IR SEKTI KONVERSIJŲ KIEKIUS. 1 MĖNESĮ 1 MINUTĘ 
CONSENT RINKODARINIS SLAPUKAS SLAPUKAS NAUDOJAMAS KAUPTI VARTOTOJO NAUDOJIMO PROFILĮ. 17 METŲ
RUL RINKODARINIS SLAPUKAS „DOUBLECLICK“ SLAPUKAS, KURIS PADEDA MUMS STEBĖTI IR ANALIZUOTI SKELBIMŲ KAMPANIJAS, KURIAS VYKDOME INTERNETE 1 METUS
IDE RINKODARINIS SLAPUKAS GOOGLE DOUBLECLICK SERVISO SLAPUKAI. SKIRTI VARTOTOJUI RODYTI ATITINKAMAS (JAM RŪPIMŲ TEMŲ) REKLAMAS, KITUOSE GOOGLE SERVISUOSE, KAIP „YOUTUBE“, GOOGLE SEARCH. SUASMENINA VARTOTOJUI RODOMAS REKLAMAS PER VISUS JO NAUDOJAMUS ĮRENGINIUS. 8 MĖNESIUS 8 DIENAS 23 MINUTES 
NID FUNKCINIS SLAPUKAS  SLAPUKAS UŽTIKRINANTIS GOOGLE MAPS ĮSKIEPIO VEIKIMĄ SVETAINĖJE 6 MĖNESIUS 3 DIENAS 
WORDPRESS_TEST_COOKIE BŪTINASIS SLAPUKAS  WORDPRESS TVS SLAPUKAS, NAUDOJAMAS PATIKRINTI AR NARŠYKLĖ PALAIKO SLAPUKŲ ĮRAŠYMĄ. IKI PUSLAPIO UŽDARYMO

TREČIŲJŲ ŠALIŲ PASLAUGOS

Rinkodaros pranešimams optimizuoti nuolat naudojame analizavimo programinę įrangą „Google Analytics“ iš „Google LLC.“. Ji leidžia sekti elgesį internete: Interneto svetainėje praleistą laiką, geografinę vietą ir naudojimąsi Interneto svetaine. Ši informacija renkama naudojant sekimo pikselius ir (arba) slapukus. Per sekimo pikselius ir (arba) slapukus gauta informacija yra anoniminė ir nėra siejama su asmeniniais duomenimis. „Google“ apdoroja asmens informaciją savo serveriuose įvairiose pasaulio šalyse. Asmens informacija gali būti apdorojama serveryje, kuris nėra šalyje, kurioje gyvena naudotojas. Mes nesidalijame šia informacija su jokiomis trečiosiomis šalimis, kurios galėtų ja naudotis laisvai. Jei nesutinkate, kad būtų atliekama analizė, savo atsisakymą tvarkyti Jūsų duomenis galite pateikti čia: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

KAIP KONTROLIUOTI SLAPUKUS?

Tam kad svetainė galėtų veikti, Jums nebūtina sutikti su visais čia naudojamais slapukais, bet tai padarius naršyti Jums bus paprasčiau. Galite ištrinti arba blokuoti visus slapukus, išskyrus būtinuosius, bet tokiu atveju kai kurios šios svetainės funkcijos gali neveikti taip, kaip numatyta, ir kaskart, kai lankysitės mūsų svetainėje, Jums gali tekti iš naujo nustatyti kai kurias parinktis.

Daugumoje naršyklių galima:

 • – patikrinti, kokie slapukai yra įrašyti, ir ištrinti atskirus slapukus;
 • – blokuoti trečiųjų šalių slapukus;
 • – blokuoti slapukus iš konkrečių interneto svetainių;
 • – blokuoti visų slapukų siuntimą;
 • – uždarant naršyklę ištrinti visus slapukus.

KAIP ATSISAKYTI SLAPUKŲ?

Atsisakyti slapukų galite mūsų svetainės pagrindiniame puslapyje iš naujo pakeisdami savo slapukų nustatymus [patikslinti pagal faktą kur ir ką tiksliai pasirinkti]. Atsidarius puslapį, apatiniame kairiajame kampe pamatysite ikonėlę, kurios viduryje bus „C“ raidė. Paspaudus ant ikonėlės, jums bus pateikti slapukų nustatymai. Visus slapukus galėsite išjungti, išskyrus būtinuosius. Atlikus pakeitimus, reikia žemiau paspausti „Išsaugoti“ mygtuką.

Svarbu prisiminti, jog svetainei tinkamai funkcionuoti reikia „Būtinųjų slapukų“, šių slapukų išjungti neįmanoma.

SLAPUKŲ PRANEŠIMO VERSIJOS

Mes reguliariai peržiūrime svetainėje naudojamus slapukus ir, prireikus Jums pranešti apie esminius pasikeitimus čia naudojamose lankytojų stebėjimo technologijose, atnaujiname šį Slapukų pranešimą.

Paskutinis šio pranešimo atnaujinimas buvo atliktas 2023.01.16.

Skip to content