Menu Close

Veiklos sritys

MOKYKLOS VIZIJA

Atvira kaitai ir visuomenei, teikianti kokybiškas, šiuolaikinės visuomenės poreikius atitinkančias paslaugas, taikanti netradicinius ugdymo metodus, kurių pagrindas – dvasinių bei tautinių vertybių integracija į vaiko ugdymo(si) procesą, auginanti savarankišką, kūrybingą ir mokėjimo mokytis pradmenis turintį žmogų, ikimokyklinė ir priešmokyklinio ugdymo įstaiga.

 

MOKYKLOS MISIJA

Teikti kokybiškas, poreikius atitinkančias ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo paslaugas, atsižvelgiant į kiekvieno vaiko individualius gebėjimus ir raidą, poreikius ir pasiekimus, skatinant vaikų iniciatyvą, savarankiškumą, kūrybiškumą, verslumą. Užtikrinti vaikų ugdymą(si) saugioje ir modernioje aplinkoje. Ugdymą pagrįsti dvasinėmis vertybėmis, skatinti pažinti ir gerbti tautos kultūrą. Sudaryti prielaidas tolesniam sėkmingam ugdymui(si) mokykloje.

 

VERTYBĖS IR FILOSOFIJA

Kauno Žaliakalnio lopšelio-darželio veikla grindžiama moralinėmis ir dvasinėmis vertybėmis, puoselėjamos tautos tradicijos, papročiai, kurių nuostatos atsispindi mokyklos filosofijoje, vizijoje, misijoje, tiksluose ir uždaviniuose bei visų bendruomenės narių bendravime ir bendradarbiavime. Įstaiga vadovaudamasi demokratiškumo, lygių galimybių, humaniškumo, pilietiškumo principais, tikslų siekia puoselėdama kūrybiškumą, atvirumą naujovėms ir geriausiai pasaulio praktikai.

 

Prioritetinės veiklos kryptys:

• lygių galimybių užtikrinimas ir prieinamumas ugdymo procese;
• efektyvios įstaigos ir darnios bendruomenės palaikymas ir tobulinimas;
• ikimokyklinio ir priešmokyklinio  ugdymo(si) kokybės tobulinimas.

 

 

Skip to content