Menu Close

Komisijos, tarybos

ĮSTAIGOS TARYBA (atnaujinta 2022-12-22 d.)

Patvirtinta Kauno Žaliakalnio lopšelio – darželio įstaigos tarybos 2022 m. gruodžio 22 d. protokoliniu nutarimu Nr. 5

Įstaigos taryba yra aukščiausia įstaigos savivaldos institucija, kuri atstovauja vaikams, tėvams (globėjams, rūpintojams), pedagogams ir vietos bendruomenei.

Tarybą sudaro (lygiomis dalimis) tėvų (globėjų) atstovai, mokytojai ir bendruomenės atstovai.

Pareigos Vardas, pavardė
Pirmininkas     Audronė Mankutė
Nariai:     Mokytojų atstovai:

Edita Vosylienė

Aušra Kulikauskienė

Techninio personalo atstovai:

Jolanta Mazuronytė

Jolanta Zacharkienė

Janina Butkevičiūtė

Tėvų atstovai:

Egmantas Girnis

Liudas Stašionis

Erika Drulytė – Gineikienė

 

VAIKO GEROVĖS KOMISIJA

Kauno Žaliakalnio lopšelio-darželio Vaiko gerovės komisijos paskirtis – rūpintis vaikui saugia ir palankia mokymosi aplinka, orientuota į asmenybės sėkmę, gerą savijautą, brandą, individualias vaiko galimybes atitinkančius ugdymo(si) pasiekimus bei pažangą, atlikti kitas su vaiko gerove susijusias funkcijas.

Vaiko gerovės komisijos veiklos sritys: įtraukusis ugdymas; smurto ir patyčių, alkoholio ir tabako vartojimo prevencija; krizių valdymas.

Vadovaujantis LR  švietimo ir mokslo ministro 2011 m. balandžio 11 d.  įsakymu Nr.

V-579 „Dėl mokyklos vaiko gerovės komisijos sudarymo ir jos darbo organizavimo

tvarkos aprašo patvirtinimo“,

sudaryta Kauno Žaliakalnio lopšelio – darželio direktoriaus 2021-09-01 įsakymu Nr. V173-52

Kauno Žaliakalnio lopšelio – darželio Vaiko gerovės komisija:

Nariai:

Danguolė Kviklienė, logopedė,

Edita Vosylienė, mokytoja,

Audronė Mankutė, mokytoja,

Nijolė Ramanauskienė, mokytoja,

Kristina Grigalavičienė, psichologė.

Pirmininkas – Alma Žilinskienė, direktorės pavaduotoja ugdymui,

Pirmininko pavaduotojas – Rozita Kristina Matelionienė, logopedė,

Sekretorius – Daiva Krutkienė, logopedė.

 

ĮSTAIGOS DARBO TARYBA

Patvirtinta Kauno Žaliakalnio lopšelio – darželio l.e.p. direktorės 2023 m. kovo 22 d. įsakymu Nr. V173-37

Darbo tarybos nariai:

Darbo tarybos pirmininkas Audrius Sabaliauskas,

Nijolė Ramanauskienė, sekretorė, Agnė Kamarauskienė, narė.

 

MOKYTOJŲ TARYBA

Mokytojų taryba – tai nuolat veikianti įstaigos savivaldos institucija mokytojų profesiniams bei bendriesiems ugdymo klausimams spręsti.

Mokytojų tarybą sudaro įstaigos vadovai, visi mokytojai bei specialistai tiesiogiai dalyvaujantys ugdymo procese.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skip to content