Menu Close

Specialistų paslaugos

LOGOPEDAS

Logopedės teikia (nemokamai) specialiąją pedagoginę pagalbą vaikams, turintiems kalbos ir kitų komunikacijos sutrikimų. Įvertina kalbos raidos ypatumus, kalbos ir kitus komunikacijos sutrikimus, vaikų specialiuosius poreikius. Bendrauja ir bendradarbiauja su vaikais, turinčiais kalbos sutrikimų, ir bendradarbiauja su pedagogais, kitais asmenimis, tiesiogiai dalyvaujančiais ugdymo procese, vaikų tėvais (globėjais, rūpintojais), pedagoginių psichologinių tarnybų, sveikatos priežiūros, švietimo ir kitų įstaigų darbuotojais.

Logopedės siūlo skirti specialiąją pedagoginę pagalbą vaikams, turintiems kalbos ir kitų komunikacijos sutrikimų: sąrašą vaikų, kuriems numato teikti specialiąją pedagoginę (logopedo) pagalbą, suderina su įstaigą aptarnaujančia pedagogine psichologine tarnyba ir teikia tvirtinti įstaigos vadovui, o jam šį sąrašą patvirtinus, pateikia vaiko gerovės komisijai.

Konsultuoja pedagogus, specialiųjų poreikių vaikų tėvus (globėjus, rūpintojus) ir kitus asmenis, tiesiogiai dalyvaujančius ugdymo procese specialiosios pedagoginės pagalbos vaikams teikimo klausimais;

Šviečia įstaigos bendruomenę aktualiais kalbos raidos, kalbos neišlavėjimo ar sutrikimų prevencijos ir jų šalinimo, specialiosios pedagoginės pagalbos teikimo klausimais, formuoja įstaigos bendruomenės ir visuomenės teigiamą požiūrį į specialiųjų poreikių vaikus.

 

SPECIALIOJI PEDAGOGĖ

Vaikams, kuriems pedagoginėje psichologinėje tarnyboje nustatyti specialieji ugdymosi poreikiai, pagalbą teikia specialioji pedagogė . Specialusis pedagogas atlieka pirminį vaiko gebėjimų vertinimą, numato veiklos tikslus, rengia individualius švietimo pagalbos planus, veda individualias, grupines pratybas, jų metu ugdo vaikų pažintinius gebėjimus. Taip pat, konsultuoja, bendradarbiauja su vaikų tėveliais ir kitais švietimo dalyviais (auklėtojais, darželyje dirbančiais specialistais).

 

PSICHOLOGĖ:

Psichologė konsultuoja vaikus, tėvus, įstaigos auklėtojas su vaikų gerove, elgesiu, emocijomis, ugdymusi, bendravimu susijusiais klausimais.

Rūpinasi socialinio bei emocinio intelekto įgūdžių ugdymu, atlieka prevencinį darbą.

Vedama STEP pozityvios tėvystės įgūdžių ugdymo grupes tėvams, auginantiems 0-5 m.bei 6-12 m. amžiaus vaikus.

Dėl konsultacijų galima kreiptis grupėse nurodytu telefono numeriu.

 

SOCIALINIS PEDAGOGAS

Socialinis pedagogas teikia socialinę pedagoginę pagalbą SUP vaikams, atsižvelgdamas į PPT rekomendacijas bei siekia padėti vaikams geriau adaptuotis visuomenėje, bendruomenėje, ugdymo įstaigoje, racionaliau išnaudoti visas teikiamas galimybes ugdytis ir augti. Socialinis pedagogas dirba kartu su pedagogais, grupių auklėtojomis, kitais specialistais, tėvais, įtėviais, globėjais (rūpintojais) ar kitais teisėtais vaiko atstovais.

Kas gali kreiptis? 

Visi, kas neabejingi vaikui bei jo gerovei!

 

VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURO SPECIALISTAS

Visuomenės sveikatos specialistė (toliau – VSS) vykdo visuomenės sveikatos priežiūrą mokiniams ugdomiems pagalikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas ikimokyklinio ugdymo mokymo įstaigose veikiančiose Kauno miesto savivaldybės teritorijoje. VSS pagal nustatytą grafiką tikrina darželio grupių sanitarinę-higieninę būklę. Ugdymo įstaigoje dirbanti VSS atsakinga už metines vaikų sveikatos pažymas, jų pristatymą laiku, peržiūrėjimą ir stebėjimą. Kuomet vaiko metinėje pažymoje nurodyta lėtinė neinfekcinė liga – kartu su VGK (vaiko geroves komisija) organizuojami susitikimai parengiant Savirūpos planus.

Esant karantino situacijai VSS koordinuoja viruso plitimą stabdančius veiksnius. Taip pat, ugdymo įstaigoje dirbanti VSS atsakinga už darbuotojų skiepų ir profilaktinio testavimosi nuo COVID – 19 grafiką.

VSS organizuoja edukacinius užsiėmimus vaikams, kurių metu ugdomas vaikų supratimas ir gebėjimai kaip tinkamai maitintis ir rūpintis savo sveikata.

VSS konsultuoja ugdymo įstaigos vaikus ir/ar jų tėvus su vaikų sveikata susijusiais klausimais. VSS konsultacijos suteikiamos ugdymo įstaigos darbuotojams dėl asmeninės sveikatos ar dėl saugios ir sveikos aplinkos vaiko ugdymui.

 
MENINIO UGDYMO  PEDAGOGAI:
Lopšelyje-darželyje ikimokyklinis ir priešmokyklinis ugdymo procesas praturtintas
(nemokama) menine veikla.
 
Muzikos pedagogė lopšelyje-darželyje:
• organizuoja vaikų muzikinį ugdymą;
•  kartu su grupių auklėtojomis ir priešmokyklinio ugdymo  pedagogėmis veda   vaikams
kūno kultūrą su muzika;
•  individualizuoja ir diferencijuoja ugdymą pagal vaikų gebėjimus ir amžių;
•  bendradarbiauja su grupių auklėtojomis ir priešmokyklinio ugdymo pedagogėmis:
lanksčiai derina savo muzikinę veiklą su grupės veikla, dalyvauja miesto organizuojamuose
renginiuose;
•  organizuoja įvairius renginius, šventes įstaigos ir miesto mastu;
•  paruošia vaikus dalyvauti įvairiuose koncertuose, konkursuose, festivaliuose.

 

MENINĖS GIMNASTIKOS PEDAGOGAS

Kūno kultūros pedagogas lopšelyje – darželyje :

•  Saugoja ir padeda stiprinti  fizinę vaikų sveikatą;
•  Suteikia vaikams elementarių žinių apie saugų elgesį, higieną, sveiką gyvenseną, sportą;
•  Parenka ir derina įvairius judėjimo būdus, garantuojančius tinkamą fizinę vaiko raidą ;
•  Padeda valdyti savo kūną atliekant pagrindinius judesius ir išreikšti save judesiu;
•  Sudaro adaptuotas ir individualias programas specialiųjų poreikių vaikams, taiko individualius korekcinius pratimus pilnapadystei ir netaisyklingai laikysenai koreguoti;
•  Atlieka tyrimus ir analizuoja vaikų fizinių rodiklių kaitą.
•  Padeda ugdyti dorovines ( draugiškumą, sąžiningumą, kolektyviškumą, tarpusavio pagalbą) bei teigiamas asmenybės savybes (savarankiškumą, pasitikėjimą savimi).

ŠOKIŲ PEDAGOGĖ:

Moko vaikus lietuvių liaudies šokių, ratelių, žaidimų.

 

 

PAPILDOMAS UGDYMAS (APMOKAMAS TĖVŲ LĖŠOMIS):

* KERAMIKOS UŽSIĖMIMAI;

*ANGLŲ K. UŽSIĖMIMAI

Skip to content